(Väljaanne ISSN 2382-6843)

Aruande eesmärk on anda objektiivne ülevaade Eesti inimõigusi puudutavatest probleemidest ja küsimustest. Et inimesed oskaksid oma õiguste eest seista, peavad nad teadma oma õigusi – see on esmatähtis. Nii ongi aruande keskne küsimus see, kui hästi Eesti inimesed teavad, mis on inimõigused. Samuti annab aruanne ülevaate, millised inimõigused on hästi kaitstud, milliste kaitsmisega on probleeme. Uuring koosnes kolmest osast, kus esimene osa oli elanikkonna uuring, teine – ekspertide hinnang inimõiguste olukorrale Eestis ning aruande kolmas osa oli koondülevaade rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangutest inimõiguste olukorra kohta Eestis, mis kajastuvad peamiselt Eestit puudutavates raportites. Neljas osa, ettepanekud ja soovitused selle kohta, mida Eestis oleks vaja teha, et inimõiguste kaitset paremini tagada, valmib 2013. aasta kevadel.

1. SISSEJUHATUS

2. ELANIKKONNA JA EKSPERTIDE UURING

3. Rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangud inimõiguste olukorrale Eestis

4. KOKKUVÕTE

5. Esitlus 10.12. 2012

6. Lisatabelid maakonnad

 

Vt pressiteadet: Uuring: Eesti inimesed ei tee vahet inimõigustel ja olmemurel