Uuringu „Usuvabadus Eestis 2013“ on Inimõiguste Instituut viinud läbi koostöös Turu-uuringute Aktsiaseltsiga.
Uuringu tulemused on vormistatud aruandena, mis koosneb sissejuhatusest, neljast osast ja kokkuvõttest.

Esimese osa moodustab avaliku arvamuse uuring, mille käigus küsitleti Omnibuss-uuringu raames 1000 15-74-aastast vastajat.

Teine osa on ekspertide uuring, mis koosneb 17 eksperdiga (usuliste ühenduste, MTÜde, meedia ja riigiasutuste esindajad, usu- ja õigusteadlased) tehtud süvaintervjuudest ja neil põhinevatest järeldustest.

Kolmas osa sisaldab rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikide hinnanguid usuvabaduse olukorrale Eestis.

Neljandas osas tuuakse välja ettepanekud ja soovitused riigiasutustele, mis on esile kerkinud eeskätt intervjuudest ekspertidega ja rahvusvahelistest arvamustest.

  1. Usuvabaduse uuring, Sissejuhatus

  2. Usuvabaduse uuring, I osa — Elanikkonna uuring

  3. Usuvabaduse uuring, II osa — Intervjuud ekspertidega

  4. Usuvabaduse uuring, III osa — Rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikide hinnangud usuvabaduse olukorrale Eestis

  5. Usuvabaduse uuring, IV osa — Ettepanekud ja soovitused riigiasutustele

  6. Usuvabaduse uuring — Kokkuvõte

Võrguteaviku ISBN 978-9949-33-798-9